شرکت Ledger با همکاری درگاه پرداخت Crypto.com سیستم پرداخت ارز دیجیتال خود را توسعه می دهد
شرکت Ledger با همکاری درگاه پرداخت Crypto.com سیستم پرداخت ارز دیجیتال خود را توسعه می دهد

شرکت Ledger با همکاری درگاه پرداخت Crypto.com سیستم پرداخت ارز دیجیتال خود را توسعه می دهد